Verkoopsvoorwaarden

1. Offertes en prijzen.
Offertes van Prunus hebben een geldigheidsduur van 14 dagen.
Wanneer tussentijdse grondstofprijzen, lonen, valutakoersen wijzigingen ondergaan, behouden we ons het recht de prijzen te herzien. Dit geldt ook voor afgesproken prijzen op langlopende contracten.
Indien Prunus tot verhoging overgaat heeft de koper het recht gedurende 6 dagen, nadat hem hiervan mededeling is gedaan, het nog niet in productie genomen gedeelte van de opdracht te annuleren, zonder recht op schadevergoeding. Een eventueel reeds vervaardigd gedeelte wordt tegen de oorspronkelijke prijs uitgeleverd.

2. Leveringstermijn en vervoersrisico De overeengekomen leveringstermijn loopt vanaf het moment waarop de overeenkomst is tot stand gekomen. Leveringsdata zijn bij benadering opgegeven. Prunus is verplicht de leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is in geen enkel opzicht aansprakelijk bij overschrijden daarvan. De koopwaar wordt vervoerd op risico van de koper.

3. Klachten Eventuele klachten moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden toegezonden, en in ieder geval voor verwerking der goederen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, bederf of wat dan ook,
ontstaan door het gebruik van polyethyleen met tekortkomingen of afwijkingen.

4.. Betalingen Onze BETALINGSVOORWAARDEN zijn: KONTANTE BETALING.
Ingeval van niet-betaling op de vervaldag , is een nalatigheidsrente verschuldigd overeenkomstig de wet van 02.08.2002 op de bestrijding van de betalingsachterstand zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% op alle openstaande facturen, met een minimum van 250 €.

Indien afnemer op de vervaldag het factuurbedrag niet of niet geheel heeft betaald,
zijn alle bedragen die afnemer aan Prunus verschuldigd is in hun geheel onmiddellijk opeisbaar.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op alle offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering
daarvan is het Belgische recht van toepassing.
In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

6. Eigendomsvoorbehoud Alle door Prunus geleverde goederen en producten blijven haar eigendom, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper, uit welke hoofde ook, jegens Prunus verschuldigd is.
Fost +
Betreft : Fost Plus / Serviceverpakkingen – nieuwe regeling

Geachte klant,

Vanaf 1 januari 2010 moeten de producenten en invoerders alle serviceverpakkingen aangeven die ze op de Belgische markt brengen. Indien nodig kan de producent/invoerder van serviceverpakkingen voor de uitvoering van de aangifte, een mandaat geven aan één of meerdere van zijn klanten.

Gezien u misschien ook invoerder bent (aankoop serviceverpakkingen bij buitenlandse leveranciers) of producent, en u dus VERPLICHT bent deze aangifte uit te voeren kan het wenselijk zijn dat u ons een mandaat geeft (mandaat te verkrijgen aan onze kassa’s of op aanvraag) met als gevolg dat wij op de door ons geleverde serviceverpakkingen u geen Fost+ zullen aanrekenen. Wij dienen dit wel elk jaar door te spelen aan Fost+ (hoeveelheid geleverde kg + uw gegevens) Indien u echter het mandaat niet tekent zien wij ons genoodzaakt de Fost+ bijdrage aan u door te rekenen. Dit gebeurt bij iedere aankoop. Dit zal dan ook vermeld worden op onze leverbonnen en facturen.

2 keuzes dus :

1) mandaat tekenen : dwz Prunus Essentials rekent u geen Fost+ tarief aan

2) mandaat niet tekenen : dwz Prunus Essentials zal dit vermelden en aanrekenen vanaf 1 januari 2010

Zonder tegenbericht, gaan we ervan uit dat wij de Fost+ aangifte voor u gaan doorrekenen en dit automatisch vanaf 1 januari 2010. Bijkomende inlichtingen op WWW.EFOST.BE of telefonisch 02/775.03.58 (nummer Fost+)

Hopend u hiermee van dienst te zijn geweest.
Van Nieuwenhove Linda
 
 
Nieuwsbrief
Vacatures
On-line Shop
Weerbericht
Adobe Acrobat
 
© 2005 - Prunus Essentials | Developed by DRVisual.be